Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2015

A potem odpoczniemy i nareszcie się wyśpimy. Naprawdę tego pragnę. Po prostu sobie odpocząć, zdrowo się wyspać. [...] Obawiam się, że tylko o tym marzę przez cały czas. Wszystkie te doniosłe, wielkie plany są na nie moją głowę.
— J. R. R. Tolkien

January 30 2015

Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.

Reposted fromcharlotte99 charlotte99 viakatalama katalama

January 09 2015

I only write when I am falling in love, or falling apart.
— e.s. (via codepcndent)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaiblameyou iblameyou

September 20 2014

Reposted fromnewnightmare newnightmare viakonwalia konwalia

April 27 2014

March 04 2014

Reposted fromdontexpecttofeel dontexpecttofeel viascorpix scorpix

January 26 2014

1260 ea01 390
stand by me
Reposted fromblackdress blackdress viasmacznazupka smacznazupka

December 31 2012

7006 e465 390
podjęłam decyzję, bo czasami, w pewnym momencie, potrzebuje się czegoś realniejszego. i więcej rozmów.
 ♦ have a nice year ♦
Reposted fromcudbezpowiek cudbezpowiek viamissyseepy missyseepy

December 25 2012

Albo się wszystko odmieni, albo się wszystko zakończy.
Reposted frompuzzle puzzle
Niektóre piosenki bolą tak mocno, że słuchając ich, chce się płakać.
Reposted fromboli boli viatoniewszystko toniewszystko
5162 3be4 390
Reposted fromrisky risky viaefemerycznyglut efemerycznyglut

December 20 2012

Tylko wtedy dam sobie radę
Kiedy Ty będziesz ze mną.
— Myslovitz
Reposted fromkonwalia konwalia viaunmadebeds unmadebeds

December 18 2012

Tak wiele chcemy, a tak mało robimy, aby to zrealizować.
Reposted frommefir mefir viakalesony-dziadka kalesony-dziadka

December 05 2012

December 02 2012

Są ludzie, przy których łatwiej się oddycha.

November 27 2012

3577 7560 390
Reposted fromnirvitii nirvitii viamissyseepy missyseepy

November 21 2012

0402 4142 390
Reposted fromatlantyda atlantyda viamissyseepy missyseepy
8076 e3d9 390
Reposted fromfelicka felicka viaindependentt independentt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl